Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy közérthető módon rögzítse a Cinto Túraklub Kft. adatkezelésre vonatkozó eljárási szabályait.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A Cinto Túraklub Kft. küldetése a felelősségteljes gondolkodás, az adatok maximális védelme, a kommunikáció magas színvonala, valamint a magánélet tiszteletben tartása.

Adatkezelő:
Cinto Túraklub Kft.
székhely: 2440 Százhalombatta, Gesztenyés u. 11.
cégjegyzékszám: 13-09-142435
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23044393-2-13
E-mail: info@cinto.hu
Képviselő: Kazal Ervin ügyvezető
Web-tárhely szolgáltató: EvolutioNET Kft.

A Cinto Túraklub Kft. által kezelt személyes adatok körébe az alábbiak tartoznak:

  • Név és titulus
  • Lakcím, számlázási cím
  • Születési hely, év
  • Útlevélszám és érvényességi ideje
  • Telefonszám, e-mail cím

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Cinto Túraklub Kft. programjára jelentkező személy (a továbbiakban: Jelentkező) tartozik felelősséggel.

A személyes adatok megadása történhet névjegykártya átadásával, szóbeli információ útján (pl. e-mail cím szóban való közlése), valamint hírlevélre való feliratkozás során, vagy valamilyen, a Túraklub által szervezett programra való jelentkezéssel. A Jelentkezőnek minden esetben egy űrlapot kell kitöltenie. Az egyes űrlapokon a kívánt adattípusok – az adott programtól függően – eltérőek lehetnek. A Jelentkező az űrlap végén található „Küldés” gombra kattintással elfogadja személyes adatainak továbbítását a Cinto Túraklub részére.

A Jelentkező tájékoztatást kap az adatait érintő kezelésről. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Cinto Túraklub honlapján (www.cinto.hu) nyilvánosan közzé van téve, bárki számára megtekinthető, illetve a feliratkozó űrlapon szereplő hivatkozásra kattintva elérhető.

A személyes adatok tárolása elsősorban elektronikus adathordozón történik. Ezen elektronikus adatállományok védelmét különböző technikai megoldások biztosítják (szoftver védelem, vírusvédelem, biztonsági mentés, archiválás).

A Cinto Túraklub a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés tekintetében.

Amennyiben a személyes adatok továbbítása szükséges harmadik fél részére (például utasbiztosítás megkötése), úgy a Cinto Túraklub az érintett személyt (a továbbiakban: Érintett) erről tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Cinto Túraklub Kft. az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az illető személyes adatait reklám tartalmú, marketing célú megkeresés küldése céljából. A reklámot tartalmazó marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás (pl. hírlevél) bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Cinto Túraklub Kft. által az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Cinto Túraklub Kft. az Érintett kérelmére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Cinto Túraklub Kft. minden, tárolt adatot érintő törvényes kérésre válaszolni fog, és adott esetben minden személyes adat javítására, frissítésére, korlátozására, továbbítására vagy törlésére vonatkozó kérésre is.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A Cinto Túraklub Kft. semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató felülvizsgálata rendszeres lesz, a Tájékoztató szükség esetén módosításra kerül.

Ezen Tájékoztató hatálybalépésének időpontja: 2018. május 25.